Stichting OpenGALEN: Registered Articles

As a registered Dutch Private Stichting (Foundation), OpenGALEN is required to submit official statutes on its creation. These articles must include a statement of the purpose of the Stichting, as well as some basic administrative information.

The registered purpose of the Stichting is reproduced here:

Original Dutch Version ( English version ):

Voor de complete lijst met artikelen, zie hier

Doel

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het stimuleren van het gebruik van de GALEN technologie als basis voor onderwijs, training en dienstverlening op het gebied van medische terminologie, taal, kennis en informatie en voorts al hetgeen met een an ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Teneinde het gebruik van GALEN technologie te stimuleren zal OpenGalen:

 1. Een breed toegankelijk punt inrichten, waar de open-source GALEN technologie verkrijgbaar is. Dit zal omvatten de specificaties, documentatie, kennisbanken, training en andere relevante materialen ter bevordering van het gebruik en de verspreiding van GALEN.
 2. Informatie verstrekken over andere bronnen en leveranciers van technologie welke nodig zal zijn voor gebruik en ontwikkeling can GALEN technologie, of welke aan toevoegen, dan wel er anderszins mee gerelateerd zijn.
 3. Activiteiten ontplooien in de zorgsector om gebruik en exploitatie van GALEN technologie te stimuleren.
 4. d. Deelnemen aan nationale en internationale standaardisatie activiteiten welke op het terrein van de doelstelling liggen.

2. Ter bevordering van de ontwikkeling van GALEN technologie, en daarmee de levensvatbaarheid op lange termijn te verzekeren zal OpenGALEN:

 1. Een breed toegankelijk punt inrichten, waar, indien ontwikkelaars zulks wensen, nieuwe ontwikkelingen aan de open-source GALEN technologie kunnen worden ingebracht.
 2. Continue onderhoud plegen aan de open-source GALEN technologie , welke vervolgens breed beschikbaar gesteld worden via bovengenoemde mechanismen.
 3. Bevorderen dat open-source software gereedschappen, welke de verdere ontwikkeling van GALEN technologie ondersteunen, beschikbaar gesteld worden.
 4. Bevorderen dat ten behoeve van ontwikkelaars van GALEN technologie, formele compliance testmechanismen verkregen of ontwikkeld worden.

English translation of Dutch Version

Purposes

1. The Stichting has the goal of promoting healthcare through stimulating the use and development of GALEN technology as a basis for teaching, training or services in the area of medical terminology, language, knowledge and information and in anything directly or indirectly related in the widest sense.

Stichting OpenGALEN will promote the use of GALEN technology by:

 1. Making available a widely accessible point of access to open-source GALEN technology including specifications, documentation, knowledge bases, training and other relevant material and anything related to promoting the use and dissemination of GALEN.
 2. Providing information about other service or suppliers of technology that is necessary for the use or development of GALEN technology or which adds value to it or is otherwise related to it.
 3. Undertaking activities in the healthcare sector to stimulate use and exploitation of GALEN technologies
 4. Participating in national and international standards body work in areas relevant to the purposes of the Stichting

2. Stichting OpenGALEN will promote the development of GALEN technology by:

 1. making available a widely accessible point of access where, if developers wish, new developments can be added to the open-source GALEN technology .
 2. by stimulating the continuing maintenance of the open-source GALEN technology , the result of which shall be distribution by the mechanisms discussed.
 3. by encouraging the provision of "open-source" software tools for further development of GALEN technology.
 4. by encouraging the acquisition or development of compliance testing mechanisms to support GALEN technology developers.
Making the impossible very difficult, ©OpenGALEN.org, All rights reserved